Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Aφιέρωμα της Rai3 HD στη Σάμο

8λεπτο αφιερωμα πραγματοποιησε η κρατικη ιταλικη τηλεωραση RAI3 HD ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗς Σαμου.
(το video το ανεβασα ο Πασχαλης Παρασχος στον προσωπικο του λογαριασμο στο facebook)
Δειτε το...Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Ανοιγει αυριο η πυλη εισοδου Καρλοβασου !!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από τους λι-
μένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σά-
μου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7001/9/37-νγ’ (1)
Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από τους
λιμένες
Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασί-
ου Σάμου
και από τους αερολιμένες Χίου και Καρ-
πάθου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4251/
2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 80).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2960/
2001 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (Α΄ 265), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας–
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
και τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 παρ. 3 του
π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α' 145).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα»
(Β΄ 3671).
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β΄ 2168).
9. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 από
14.11.2016 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»
(Β΄ 3696).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των εγκεκριμένων
πιστώσεων τρέχοντος έτους των Κ.Α.Ε. 0719,0721 και
0722 του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυ-
νομία» ύψους 664.981,52 ευρώ περίπου.
11. Την αριθμ. 8000/1/2018/30-στ΄ από 19.04.2018
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως
31 Οκτωβρίου 2018 και για τις ώρες από 05:00 έως 23:00,
η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος
από αυτό, από τους λιμένες
Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου
και Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου
και Καρπάθου.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέ-
ριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος
Καλυμνίων
για τον λιμένα Καλύμνου, του Αστυνομικού Τμήματος
Καλλονής Λέσβου για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου, του
Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβασίων Σάμου για τον λι-
μένα Καρλοβασίου Σάμου
, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλεί-
ας Χίου για τον αερολιμένα της Χίου και του Αστυνομικού
Τμήματος Καρπάθου για τον αερολιμένα Καρπάθου.

3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέρι-
μνα
του Τελωνείου Καλύμνου για τον λιμένα Καλύμνου,
του Τελωνείου Μυτιλήνης για τον λιμένα Πέτρας Λέσβου,
του Τελωνείου Σάμου για τον λιμένα Καρλοβασίου Σά-
μου, του Τελωνείου Χίου για τον αερολιμένα της Χίου και
του Τελωνείου Καρπάθου για τον αερολιμένα Καρπάθου.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί


Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ


Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.α.α.
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ναυτιλίας
Υφυπουργός Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Τη μη περαιτέρω κλιμάκωση της απεργιακής κινητοποίησης αποφάσισε η ΠΝΟ. Κανονικά από αύριο Παρασκευή τα δρομολόγια των πλοίων


Τη μη περαιτέρω κλιμάκωση της απεργιακής κινητοποίησης, αποφάσισε η πλειοψηφία της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι.
Από αύριο από τις 6 ώρα τα ξημερώματα και μετά, τα δρομολόγια των πλοίων θα γίνονται κανονικά.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Nέα 24ωρη απεργία της ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια έως την Παρασκευή


Τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων, με νέα 24ωρη απεργία από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6.00 το πρωί της Παρασκευής, αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση η ΠΝΟ.

Η ΠΝΟ ζητά την κατάργηση του νόμου 4150/2013 για τις ειδικές συνθέσεις των πληρωμάτων, στις γραμμές Πάτρας Ιταλίας, αλλά αντιδρά και στο σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις ενδομεταφορές από πλοία με σημαία τρίτου κράτους μεταξύ ελληνικών λιμένων.

Πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει αλλαγές των δρομολογίων λόγω της απεργίας, ενώ στην κινητοποίηση των ναυτικών συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.).

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Παράδοση - Παραλαβή της Διοίκησης του 1ου ΑΚΕ στον Σαμιώτη Σμήναρχο (ΕΑ) Διαμαντή Σουρρή

Αριστερα ο Σαμιώτης Δ. Σουρρής απο τα Κονταίϊκα
Την Τρίτη 10 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του 1ουΑΚΕ από τον Υποπτέραρχο (ΕΑ) Παναγιώτη Καραδημητρίου στον Σμήναρχο (ΕΑ) Διαμαντή Σουρρή.
Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οι Διοικητές των Μονάδων της ΠΑ περιοχής Λάρισας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί.

Ιστορία του 1ουΑΚΕ
1ο ΑΚΕ (Αεροπορικός Έλεγχος Μέσων Αεράμυνας - Κέντρο Σύνθεσης και Παραγωγής Αεροπορικής Εικόνας)

Έμβλημα
 «Ουδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι»
Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατατζής, 1193-1254, βυζαντινός αυτοκράτορας..
“Oυδέποτε παυσόμεθα μαχόμενοι και πολεμούντες τοις κατέχουσι την Κωνσταντινούπολη”.
(ποτέ δε θα πάψουμε να δίνουμε μάχες και να πολεμούμε αυτούς που κατέχουν την Κωνσταντινούπολη).
Παράσταση: Ο Δίας, Ιθύνων νους, βλέπει τα πάντα (RADAR), κατευθύνει τα πάντα (Α/Φ, ΑΣΕΠΕ), ενώ είναι έτοιμος πάντα να εξαπολύσει τον κεραυνό του (βλήμα), εναντίον της απειλής. Ο μπλε θυρεός συμβολίζει την ΠΑ, η οποία έχει υπό την προστασία της τη Μονάδα, ενώ επ’ αυτού αναγράφεται και το όνομα αυτής.

Θέση
Βρίσκεται στο Κουτσόχερο του Δήμου Λάρισας.

Έτος Συγκρότησης
2013

Υπαγωγή
Ως προς την εθνική του οντότητα υπάγεται στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και ως προς το ΝΑΤΟϊκό του ρόλο, υπάγεται επιχειρησιακά στο CAOC της περιοχής.

Σμήνη
Σμήνος Μετεκπαίδευσης Αεράμυνας (ΣΜΕΑ)

Αποστολή

Η αποστολή του 1ου ΑΚΕ είναι η επιτυχής εκτέλεση των λειτουργιών ενεργού Αεράμυνας εντός της περιοχής ευθύνης του, για την ακύρωση ή τη μείωση της αποτελεσματικότητας της εχθρικής από αέρος δράσης, σε Εθνικό και Συμμαχικό επίπεδο. Εντός του πλαισίου της εν λόγω αποστολής, η επίτευξη των επί μέρους στόχων απαιτεί διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας, με κατάλληλη οργάνωση – εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διαθέτει το 1ο ΑΚΕ.

Ιστορία
Τον Μάιο του 2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας δομής του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας και παράλληλα με τη νέα δομή της Συμμαχίας, ενεργοποιήθηκε στους χώρους του πρώην ΝΑΤΟϊκού αεροπορικού στρατηγείου CAOC 7, το 1ο ΑΚΕ – ΝΑΤΟϊκό ARS, ισοδύναμο με Πτέρυγα.

Τον Ιούνιο του 2016, το 1ο ΑΚΕ ανέλαβε τις επιχειρησιακές λειτουργίες του 1ου ΚΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής) τόσο σε Εθνικό όσο και σε ΝΑΤΟϊκό επίπεδο με το σύστημα MASE (MULTI AEGIS SITE EMULATOR)- CSI (CRC / SYSTEM INTERFACE).

Στο πλαίσιο υλοποίησης Εθνικού – ΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού επίκειται η ενσωμάτωση του συστήματος ACCS (Air Command and Control System), το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες οντότητες:
  •     ACC – Air Command and Control Centre
  •     RPC – RAP (Recognized Air Picture) Production Centre
  •     SFP – Sensor Fusion Post

Στοιχεία Επικοινωνίας
  •     Διεύθυνση: 1ο ΑΚΕ, Κουτσόχερο Λάρισας, TK 41500, ΣΤΓ 931
  •     Τηλ. Κέντρο: 2410-565570
  •     Υπασπιστήριο: 2410-565401
  •     FAX: 2410-549026
  •     Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: cmdr.1ake@haf.gr
Πηγή: haf.gr

Nissos Mykonos - Δρομολογια απο 16 Απριλιου εως και 24 Μαιου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ
YΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 06 ΜΑΙΟΥ.

Το πλοιο θα αναχωρησει απο Πειραια εκεινη την εβδομαδα Δευτερα 16:00 - Τεταρτη 00:05 - Παρασκευη 16:00

Δρομολογιο Τεταρτης: ΠΕΙΡΑΙΑΣ 00:05 - ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 06:50/07:10 - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 08/05-08:30  - ΒΑΘΥ 09:15/10:00 - ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 23:25
Δρομολογιο επιστροφης Πεμπτης: ΚΑΒΑΛΑ 01:25 ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ- ΒΑΘΥ 14:50/15:30 - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 16:15/16:45 - ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ 17:40/18:00  - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 00:50 (Παρασκευης)

Δειτε τους πληρης καταλογους των αφιξοαναχωρησεων με ο πλοιο Nissos Mykonos.

NISSOS MYKONOS - ΠΥΛΗ Ε7


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΒΑΘΥ - ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ -ΒΑΘΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 06 ΜΑΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΒΑΘΥ - ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 06 ΜΑΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ -ΒΑΘΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 24 ΜΑΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΒΑΘΥ - ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 24 ΜΑΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ -ΒΑΘΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΦΟΥΡΝΟΙ - ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥΔΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεντρικό Πρακτορείο Hellenic Seaways Kαρλοβασου

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Πώς προκύπτει η ομίχλη θαλάσσης;

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σήμερα το πρωί.
Έκανε την εμφάνηση του γύρω στις 07:30 και υποχώρησε εντελώς γυρω στις 11:30

Ας δούμε πως  προκύπτει η ομίχλη θαλάσσης
Η ομίχλη της θάλασσας είθισται να γλιστρά αθόρυβα από τη θάλασσα προς τις ακτές κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως τις καθαρές ανοιξιάτικες ή καλοκαιρινές μέρες.

Δημιουργείται πάνω από τη θάλασσα και ο άνεμος τη μεταφέρει στην ξηρά μαζί με τη θαλασσινή θερμοκρασία.

Συχνά, την άνοιξη και το πρώιμο καλοκαίρι, ένας μαλακός αέρας πνέει πάνω από μια ψυχρότερη θαλάσσια μάζα.

Στα κατώτερα στρώματά του η θερμοκρασία πέφτει, προσεγγίζοντας αυτή της θάλασσας. Ο αέρας που έχει ψυχρανθεί δεν περιέχει πλέον την ίδια ποσότητα υδρατμών.

Υδρατμοί βέβαια υπάρχουν, ενώ με τον αέρα δημιουργούνται μικρά σταγονίδια νερού που λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους τους μόλις και πέφτουν προς τα κάτω.

Το φαινόμενο βασίζεται στην ίδια αρχή με αυτή της απλής δημιουργίας νεφών. Η ομίχλη δεν είναι παρά ένα νέφος που αιωρείται ακριβώς πάνω από τη θάλασσα.

Στην περίπτωση που δημιουργείται εξαιτίας της ψύξης ενός κινούμενου αέριου στρώματος πάνω από μια ψυχρότερη θαλάσσια επιφάνεια έχουμε την ομίχλη θαλάσσης. Ο άνεμος σπρώχνει την ομίχλη προς την ξηρά.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν ένα μεγαλύτερο σύστημα ανέμων φυσά την ομίχλη από τη θάλασσα προς την ξηρά. Η ομίχλη εξαφανίζεται μόλις ο άνεμος αλλάξει φορά.

Η κλασική θαλάσσια ομίχλη εμφανίζεται κυρίως τις μέρες που αρχικά δείχνουν ηλιόλουστες και με άπνοια. Η υπερθέρμανση που προκαλείται πάνω από την ξηρά ανυψώνει τον αέρα που έχει ζεσταθεί, τραβώντας τον αέρα τη θάλασσας προς την ακτή.

Τις μεσημεριανές ώρες ο αέρας έχει πλέον προσεγγίσει για τα καλά τη στεριά, σκεπάζοντάς τη με τη ψυχρή ομίχλη και ενίοτε προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας έως και 10-15ºC. Στη συνέχεια όμως, όταν το έδαφος έχει πλέον θερμανθεί από τον ήλιο, η ομίχλη θαλάσσης αραιώνει και σταδιακά εξατμίζεται.

Πηγή: scienceillustrated

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Διημερη εκδρομη 21-22 Aπριλιου στην Λεσβο απο το Proorismos travel & tourism - Προγραμμα

 Διημερη εκδρομη 21-22 Απριλιου στην Λεσβο στην γιορτη του Ταξιαρχη για προσκυνημα διοργανωνει το τουριστικο γραφειο  Proorismos travel & tourism.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 21/4 πμ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 01:30 πμ. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 02:25 πμ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ.
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09:40πμ. ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ.
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑΣΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΦΑΜΕ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ – ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 06:45πμ ΜΕ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 13:30μμ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ (ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ) 95 ΕΥΡΩ
Συμπεριλαμβάνονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια ,μία διανυκτέρευση ,καθώς και όλες μας οι μετακινήσεις με πούλμαν στην Λέσβο.

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2273 100 400

Σε μια εβδομαδα οι πρωτοι Τουρκοι επισκεπτες στον λιμενα Καρλοβασου

 Σε μια εβδομαδα και συγκεκριμενα την αλλη Παρασκευη 20 Απριλιου, ερχονται οι πρωτοι Τουρκοι επισκεπτες.
Απ΄οτι ειπε ο  Νικος Ελενης στον  Μανο Στεφανακη στην πρωτη αφιξη το καραβακι θα μεταφερει 300-400 ατομα.
Αναφερει επισεις οτι φετος θα λειτουργησει και το Duty Free...
 Ακουστε ολη την συνεντευξη που εδωσε την Μεγαλη Τεταρτη που μας περασε.......

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Και φέτος θα ισχύσει η Βίζα για τους τουρίστες από την Τουρκία και τρίτες χώρες

Θα ισχύσει και για το 2018 το πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης τουριστικής βίζας βραχείας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών για τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Επίτροπος μετανάστευσης της Ε.Ε κ. Δ. Αβραμόπουλος γνωστοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί στην εφαρμογή και για το έτος 2018 του συστήματος έκδοσης θεωρήσεων μιας εβδομάδας για Τούρκους τουρίστες και πολίτες από τρίτες χώρες που επιθυμούν νομίμως να επισκεφτούν τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Η επέκταση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου καθώς θα τονώσει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Για το συγκεκριμένο ζήτημα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής νομού Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης είχαν κάνει εντατικό κύκλο επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ επίσης είχαν καταθέσει εγκαίρως στη Βουλή, κοινοβουλευτική Ερώτηση με το ίδιο θέμα.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Εκδρομή διοργανώνει την Κυριακή 15 Απριλίου ο Ορειβατικός, Πεζοπορικός, Σύλλογος Σάμου στα Σεϊτάνια

Την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 ο Ελληνικός , Ορειβατικός, Πεζοπορικός, Σύλλογος Σάμου θα πραγματοποιήσει εκδρομή από Δρακαίους στα Σεϊτάνια (Μεγάλο – Μικρό) με τερματισμό το Ποτάμι Καρλοβάσου. Η περιοχή είναι ένα παραθαλάσσιο τμήμα της δυτικής Σάμου και δεν υπάρχει δρόμος έστω και αγροτικός για τη διάσχιση του. Η όλη διαδρομή είναι απείρου φυσικού κάλους και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000 , ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών.


Βαθμός δυσκολίας Ώρες διαδρομής
Εύκολος 3,5

Κόστος συμμετοχής: 10 € για όλους (για το λεωφορείο)


Ώρα αναχώρησης: 9:00 πμ. Από τα ΚΤΕΛ
Πληροφορίες στα τηλ: 2273023865, 2273025433 , 2273027293

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Το Μs Serenissima σε Βαθυ, Ευδηλο και Φουρνους

Στο Βαθυ βρεθηκε την Μ. Παρασκευη με 86 επιβατες το μικρο κρουαζιεροπλοιο Ms Serenissima προερχομενο απο την Χιο.
Φωτογραφια Irene Samorc
Στον τουριστικο λιμενα παραμεινε μεχρι το βραδυ και αναχωρησε στις 22:35 με επομενο προορισμο το λιμανι του Ευδηλου Ικαριας οπου εφτασε γυρω στις 06:30 του Μεγαλου Σαββατου.
Φωτογραφια Γιάννης Κούβαρης
Φωτογραφια Γιάννης Κούβαρης
Φωτογραφια Κωνσταντίνος Π. Ανταρακης
Μετα απο παραμονη 6 ωρων περιπου, αναχωρησε για του Φουρνους.
Φωτογραφια Συλλόγου Επαγγελματιών Φούρνων
 Εκει παρεμεινε μεχρι της 17:00 οπου και αναχωρησε για τη Πατμο οπου βρισκεται μεχρι αυτη την στιγμη που γραφονται αυτες οι γραμμες (08/04 23:42).

H συγγεκρημενη κρουαζιερα ειναι 11 ημερων και ονομαζεται Panorama II
Προορισμοι κρουαζιερας
Athens/Piraeus - Delos - Syros - Chios - Ephesus/Turkey - Icaria - Fourni/Greece - Patmos - Nisyros - Tilos - Simi - Agios Nikolaos/Crete - Folegandros - Ios  - Athens/Piraeus

Το πλοιο θα κανει ακομα 2 προγραματισμενες κρουαζιερες σε αυτα τα νησια, στις 11 Ιουλίου και 25 Αυγουστου και η τιμη της κρουαζιερα ανερχεται σε £3195 και £3295 αντιστοιχα.

Λιγα λογια για το πλοιο
Η γοητευτική MS Serenissima ξεκίνησε την καριέρα της ως Harald Jarl, ταξιδεύοντας στήν Νορβηγική ακτογραμμή και στα φιόρδ.
Όταν ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, λειτούργησε ως κλασικό κρουαζιερόπλοιο με το όνομα MS Andrea.
Αναβαθμίστηκε και πάλι το 2013 και ξεκίνησε τη νέα της ζωή ως MS Serenissima.
Με το μικρό της μέγεθος, μπορεί να πλοηγηθεί σε μικρές απομακρυσμένες περιοχές απρόσιτες στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια.
Τον Δεκέμβριο του 2018, το σκάφος θα υποβληθεί και πάλι σε μια σημαντική ανακαίνιση και μετά την αναμόρφωση του σχεδίου κατάστρωμα θα φιλοξενήσει το πολύ μόνο 95 επισκέπτες.

Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Ευχές απο τον πλοίαρχο τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του Highspeed 7

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ,
ΑΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ!!!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Emmanouil Panagiotakis


H στιγμή που ο Επιτάφιος ανεβαίνει στο Νήσος Σάμος

Στιγμές συγκίνησης έζησαν το πλήρωμα και οι επιβάτες του πλοίου Νήσος Σάμος, αλλά και οι διερχόμενοι στην Προκυμαία της Χίου, όταν ο Επιτάφιος του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου πέρασε τον καταπέλτη και ανέβηκε στο πλοίο.

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη με τον Πλοίαρχο καπ. Γ. Αρβανίτη να ευχαριστεί τον Ιερέα αλλά και τους πιστούς που συνόδευσαν την περιφορά του Επιταφίου.

Πηγή: politischios

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ακυβερνησία Τ/Χ σκάφους στo Kαρλόβασι Σάμου

Φωτογραφια αρχειου
Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες (05/04/2018) η Λιμενική Αρχή Σάμου για την ακυβερνησία του Τ/Χ ''QUEEN'' Ν.Σ. 1009, με έξι (06) επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Μεγάλου Σεϊτανίου Σάμου.
   Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και το Α/Κ ''ΓΕΩΡΓΙΟΣ'' Ν.Σ. 650, όπου εντόπισαν το ''QUEEN''. Το Τ/Χ στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε από το Α/Κ με ασφάλεια στη μαρίνα Καρλοβασίου συνοδεία του περιπολικού σκάφους, με τους επιβαίνοντές του καλά στην υγεία τους.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Εναρξη δρομολογιων και για το Highspeed 7


Απο σημερα Μεγαλη Πέμπτη ξεκινησαν τα δρομολογια του Highspeed 7.
Το πλοιο αναχωρησε το πρωι απο το λιμανι του Πειραια για Μυκονο-Ναξο-Ιο- Σαντορινη και τελικο προορισμο το λιμανι του Ηρακλειου.
Το Highspeed 7 μεχρι τα μεσα Οκτωβριου θα ειναι στην γραμμη, Ηρακλειο-Σαντορινη-Ιο-Παρο Μυκονο και επιστροφη.
Στον καπετανιο, στους αξιωματικους και στο πληρωμα ευχομαστε καλη σεζον, καλα ταξιδια, ηρεμες θαλασσες και ο Αι Νικολας; να ειναι παντα στην πλωρη τους.
Φωτογραφια απο το δοκιμαστικο που πραγματοποιησε
στις 30Μαρτιου. Απο πισω του το Highspeed 4

Brevet Samos 2018 ''Η κούπα του Πυθαγόρα'' 200 Km - Πρόγραμμα - Σάββατο 12/5

Brevet Samos 200 Km - Διαδρομη
Η «κούπα του Πυθαγόρα» ήρθε για να μείνει.
Έκανε πέρυσι την πρώτη της εμφάνιση στο καλεντάρι των Ελληνικών Brevet και φέτος θα είναι πάλι εδώ.
Το brevet θα διοργανωθεί-όπως και πέρυσι-από το Blue Cycling Club.
Πρόκειται για ένα brevet 200 χιλιομέτρων που διασχίζει το μεγαλύτερο τμήμα της νήσου Σάμου.
Μία διαδρομή μοναδικής ομορφιάς που συνδυάζει θάλασσα, βουνό, πράσινο και κυρίως περνάει από όμορφα γραφικά χωριά και παραθαλάσσιους οικισμούς.
Όσοι τυχεροί πήραν μέρος στο περσινό παρθενικό brevet γνωρίζουν ότι, χωρίς υπερβολή, είναι μία μοναδική εμπειρία να γνωρίσεις το φυσικό τοπίο της Σάμου ποδηλατώντας. Το νησί φημίζεται για το φυσικό του κάλος, ελάτε λοιπόν να το γνωρίσετε από κοντά.
Η φετινή διαδρομή έχει δύο τροποποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. 
Πρώτον, η εκκίνηση θα λάβει χώρα από την πρωτεύουσα του νησιού (Βαθύ) και δεύτερον έχει αφαιρεθεί η ανάβαση στο χωριό Βουρλιώτες με ταυτόχρονη προσθήκη του τμήματος Βαθύ-Νησί έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα 200 χλμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Θα δώσουμε ραντεβού στην Πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ της Σάμου λίγο πριν τις 8.00π.μ.
Μετά τον τεχνικό έλεγχο και την παραλαβή των καρτών και του roadbook, θα δοθεί μαζική εκκίνηση στις 8:00π.μ.
Για τους καθυστερημένους το κοντρόλ θα μείνει ανοιχτό ως τις 9:00π.μ.
Θα κινηθούμε Δυτικά προς τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού, το Καρλόβασι.
Σε αυτά τα πρώτα 30χλμ, στα αριστερά απολαμβάνουμε τα βουνά της Σάμου και στα δεξιά μας την θάλασσα.
Στο Καρλόβασι θα είναι και το πρώτο κοντρόλ.
Ανηφορίζουμε προς Αγ. Θεοδώρους και μετά κινούμαστε κατηφορικά προς Κάμπο Μαραθοκάμπου.
Το δεύτερο κοντρόλ είναι στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Σάμου, τους Δρακαίους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων. Προς το τέλος της πορείας μας προς τους Δρακαίους, κοιτώντας αριστερά βλέπουμε την Ικαρία και τους Φούρνους. Τα δύο αυτά νησιά, μαζί με την Σάμο αποτελούν τον Νομό Σάμου.
Κάνοντας αναστροφή παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής από τον ίδιο δρόμο.
Μετά τον Όρμο Μαραθοκάμπου ανηφορίζουμε για Κουμεϊκα και μετά για το δεύτερο ψηλότερο χωριό της Σάμου, τους Σπαθαραίους. Ένα χωριό μπαλκόνι στο Αιγαίο… Εκεί θα είναι και το τρίτο κοντρόλ του brevet.
 Έφτασε η ώρα για λίγη ξεκούραση μετά τις ανηφόρες, καθώς ακολουθεί μία παρατεταμένη κατηφόρα αρκετών χιλιομέτρων μέχρι τον παραθαλάσσιο οικισμό του Ηραίου. Εκεί έχει ποικιλία εστιατορίων για όσους θέλουν να «φορτώσουν» ενέργεια.
Η συνέχεια, που είναι γνωστή και από πέρυσι, περιλαμβάνει το Ποσειδώνιο, έναν γραφικό παραλιακό οικισμό ακριβώς απέναντι από τα Τουρκικά παράλια.
Στο Ποσειδώνιο θα συναντήσουμε το τέταρτο κοντρόλ. Αναστροφή, ανάβαση για 5 χλμ περίπου και μετά κίνηση προς το περιφερειακό της Σάμου.
Συνεχίζουμε μέχρι την Αγία Παρασκευή όπου θα συναντήσουμε και το τελευταίο κοντρόλ πριν τον τερματισμό. Αναστροφή και κατεύθυνση προς την Πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ, για ολοκλήρωση του μπρεβέ.
Καλό θα είναι οι συμμετέχοντες να έχουν υπόψη τους, ότι τα πρώτα 120 χλμ είναι αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τα επόμενα.
Τα περισσότερα υψομετρικά είναι μαζεμένα εκεί. Όλα τα κοντρόλ θα είναι επανδρωμένα και με τροφοδοσία-υδροδοσία.


Ευχές απο τον πλοίαρχο τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του Αχαιός

O Πλοίαρχος ΔΟΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ευχές απο τον πλοίαρχο τους αξιωματικούς και το πλήρωμα του Νήσος Σάμος


O Πλοίαρχος Αρβανίτης Γεώργιος οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ σας εύχονται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση